Korteriühistutele "Hoovid korda" 2021 taotluseks

2021. aastal on korteriühistutel taas võimalik taotleda linnalt HOOVID KORDA toetust õuealade heakorrastamiseks, linnaeelarves on selleks eraldatud 760 000 eurot.

Taotlusi hakatakse vastu võtma alates 2. jaanuarist 2021 ja taotluste esitamise lõpptähtaeg 1. märts 2021.a.
.
Kui Teie korteriühistu vajab oma hoovi korrastamiseks tööde teostamist ja toetust Hoovid korda raames , siis pakume Teile komplekslahenduse projekteerimisest kuni teostuseni. Meie poole põõrdudes pakume taotluse esitamiseks vajaliku tööde kalkulatsiooni, pakume vajadusel omapoolset projektlahendust. Selleks on meil olemas projekteerimise ja dokumentide koostamiseks koostööpartner.

Täpsema info ja pakkumise saamiseks võta meiega ühendust: 50 59 045
e-mail:
mgrupp@mgrupp.ee  
 
"Hoovid Korda" projektist lähemalt:
Tallinna linn asus toetama korteriühistute hoovialade korrastamist 2005. aastal, mil 90 korteriühistut said toetust oma hoovide korrastamisel kogusummas 10 mln krooni. Korteriühistute suure huvi tõttu otsustati koostööd korteriühistutega jätkata ning 27. märtsil 2006. aastal jõustus Tallinna Linnavalitsuse määrus, millega kehtestati projekti "Hoovid korda" raames hoove korrastavate korteriühistute toetamise kord.
Tallinna Linnavalitsus 19. detsembri 2012. aasta määrusega nr 78 kehtestas "Projekti Hoovid korda raames hoove korrastavate korteriühistute toetamise kord" uue redaktsiooni koos täienduste ja muudatustega.
Projektile “Hoovid korda” on kümne viimase aasta jooksul linnaeelarves eraldatud kokku ligi 7,5 miljonit eurot. Nimetatud summa ulatuses toetas linn 2006. aastal 98, 2007. aastal 120, 2008. aastal 139, 2009. aastal 183, 2010. aastal 143, 2011. aastal 89, 2012. aastal 78, 2013. aastal 59, 2014. aastal 53, 2015. aastal 53 ja 2016. aastal 90 korteriühistu hoovide korrastamist. Käesolevaks ajaks on projekt "Hoovid korda" on edukalt käivitunud ning korteriühistute huvi projekti vastu on iga-aastaselt kasvanud.
Määruse kohaselt on korteriühistutel linnalt toetust võimalik taotleda järgmistele tegevustele: hoovis asuvate teede ja korteriühistute esiste kõnniteede rajamiseks ning remondiks; parkimisplatsi, prügimajade või prügikonteinerite rajamiseks või parendamiseks; sadevete probleemide lahendamiseks hoovis; haljasala, puhkeala vms avatud ala rajamiseks või parendamiseks; kõrghaljastuse rajamiseks või parendamiseks; mängu- või spordiväljaku ning puhkeala rajamiseks või parendamiseks; tänavavalgustuse, aedade või piirete paigaldamiseks või parendamiseks sh tõkkepuude paigaldamine ning hoovi inventari (sh jalgrattahoidlad) paigaldamiseks või korrastamiseks.
Uuendusena saab 2016. aastast toetust taotleda ka hoovi turvakaamerate paigaldamiseks ning supergraafika ( seinamaalingu) loomiseks.
Projekti "Hoovid korda" raames 2020. aastal toetuse saamiseks on korteriühistutel vaja esitada oma linnaosa valitsusele vormikohane avaldus koos avalduse koosseisus olevate lisadega hoovide heakorrastamiseks ning vähemalt 3 hinnapakkumist teostavatele töödele.
 
Korteriühistutel on õigus linnalt nimetatud määruse kohaselt toetust saada kuni 70% ulatuses projekti maksumusest. Toetuse maksimaalseks suuruseks on kinnitatud 16 000 eurot aastas ning 40 000 eurot ühe hoovi kohta. Toetus makstakse välja toetusesaaja poolt esitatud kuludeklaratsioonide alusel ning eelnevalt teostatud töö kvaliteeti kontrollides.

ABIKS HOOVID KORDA TAOTLEJALE:

 Toetust antakse Tallinna linnas tegutsevale korteriühistule (taotleja) kuni 70% projekti maksumusest.
 Maksimaalne toetus ühe taotleja kohta on 16 000 eurot aastas ning 40 000 eurot ühe hoovi kohta, kusjuures toetust eraldatakse Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite piires.
 Arvestada tuleb, et toetus makstakse Tallinna Kommunaalameti poolt välja pärast objekti valmimist ja selle üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist!
 Kulutuse tegemisega ei tohi alustada ja kulutuse tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui toetuse taotluse esitamisele vahetult järgneval päeval, v.a ettevalmistavate tööde puhul. Taotluse esitamisega ei ole veel garanteeritud toetuse saamine, seega on kuni kinnituskirja saamiseni kulutuste tegemine omavastutusel.
 Toetatakse tegevusi, mis on suunatud nende objektide heakorrastamiseks, mille asukoht on korterelamu(id)t ümbritseval või korterelamute vahele jääval maa-alal.
.
Kes saavad toetust Hoovid korda taotleda:
Toetust saavad taotleda mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris registreeritud korteriühistud.
Toetuse saamiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused

Taotleja peab taotluse esitamise hetkeks olema tegutsenud vähemalt kuus kuud. NB! Taotlejad peavad esitama korteriühist kreditoorsete-debitoorsete võlgnevuste nimekirja taotluse esitamisele eelneva kalendrikuu seisuga.
Kavandatavad tegevused peavad olema kooskõlas linnaosa looduslike ja sotsiaalmajanduslike arenguvajaduste ja võimalustega.

Taotleja peab olema objekti kohta väljastanud vähemalt kolm identset vormikohast pakkumiskutset (vt. korteriühistute toetamise korra lisa 2) koos pakkumise tehniliste tingimuste loeteluga ja olema saanud vähemalt kolmelt erinevalt pakkujalt hinnapakkumised koos pakkumise tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile.

Kui väljavalitud hinnapakkumine ei ole odavaim, siis peab hinnavõrdlustabelis (vt. korteriühistute toetamise korra lisa 4) valikut põhjalikult selgitama. Kui hinnapakkumine on põhjendamatult kallis, võib see olla alus taotluse rahuldamata jätmiseks.

Taotleja juhtorgani liikmed ei tohi olla parima hinnapakkumise esitanud isiku juhtorgani liikmed või aktsionärid või osanikud.Heakorrastatava või rajatava objektiga seoses tuleb meeles pidada, et:

Kõik projekteerimistööd ja ehitustööd peavad toimuma kooskõlas planeerimis- ja ehitusseadusega, teeseadusega ning Tallinna linna ehitusmääruse kohasel
Ehitamine peab toimuma vastavalt ehitusprojektile, v.a väikeehitise puhul.
Ehitamiseks peab olema ehitusluba, v.a väikeehitise puhul.
Ehitada võib ehitusettevõtja, kes vastab ehitusseaduse § 41 sätestatud nõuetele.Mitte korteriühistu majandamisel oleval kinnistul (linna maal) võib teetöid teostada ainult teehoiutööde tegevusluba omav ettevõte (tee projekteerimine, ehitamine, remont, hooldamine, haldamine, teehoiutööde ehitusjärelvalveks, ekspertiisi tegemiseks).

Ettevõtja, kes ehitab, projekteerib, teeb omanikujärelevalvet, teeb ehitusprojektide ekspertiise või tegeleb ehitusjuhtimisega, peab olema registreeritud majandustegevuse registris (MTR).
ehitiste puhul on vaja hankida tööprojekt ja ehitusluba; ehitise valmimisel kasutusluba ning pargi, haljastus- või puhkeala kavandamisel haljastusprojekt, kui need on nõutavad Ehitusseaduse tähenduses.

Millest alustada Hoovid korda toetuse taotlemiseks:

Kõigepealt tuleb hästi läbi kaaluda oma järgmiste aastate tegevus ja mõelda, mida on vaja hoovis heakorrastada või rajada. Toetus makstakse välja ühe kuu jooksul pärast tööde lõpetamist ja nõuetekohaste dokumentide linnaosavalitsuse poolt kinnitamist ja Tallinna Kommunaalametile esitamist. Toetust tuleb kasutada sihipäraselt, st üksnes nende tegevuste teostamiseks, milleks toetust taotleti.
 Kui korteriühistul on kindel soov hoovi heakorrastada ning osa raha toetuse näol saada, siis ehitiste, pargi, haljastus- või puhkeala puhul korteriühistu peab:
 taotlema projekteerimistingimused koostöös oma linnaosavalitsusega Tallinna Linnaplaneerimise Ametist. Linna maale rajatava objekti puhul projekteerimistingimused, ehitusloa taotluse ja kasutusloa taotluse allkirjastab Kommunaalameti ehituse ja järelevalve osakonna juhataja Reio Vesiallik (Vabaduse väljak 10 III korrus)
tellima projekteerijalt ehitusprojekti ja kooskõlastama selle nõutavate ametkondadega, milliseid kooskõlastusi on vaja, määratakse ära projekteerimistingimustega
esitama projekti Tallinna Linnaplaneerimise Ametile ehitusloa taotlemiseks (luba on nõutav ka lammutamiseks)
 - väikeehitise (20-60m²), tehnosüsteemide muutmise, piirdeaia rajamise puhul
 taotlema Tallinna Linnaplaneerimise Ametilt kirjaliku nõusoleku
 - kuni 20m² väikeehitise püstitamiseks teavitama Tallinna Linnaplaneerimise Ametit
 ehitusettevõtja peab ehitama vastavalt ehitusprojektile
taotlema Tallinna Linnaplaneerimise Ametilt kasutusloa
 
Ehitusluba kontrollitakse taotluse vastuvõtmisel. See tähendab, et taotluse esitamise hetkel peab ehitusluba või Tallinna Linnaplaneerimise Ameti kirjalik nõusolek (kui see on vajalik ehitusseaduse mõistes) olema taotlusega koos esitatavate dokumentide hulgas.
Taotlejad, kes on saanud Tallinna Kommunaalametist kinnituskirja toetuse määramise kohta, võivad töövõtjale vajadusel tööde teostamiseks maksta ettemaksu omafinantseeringu arvelt.

Milliseid dokumente on vaja esitada Hoovid korda toetuse taotluseks:

Toetuse taotlemiseks vajalikud allkirjastatud dokumendid tuleb esitada kahes eksemplaris. Esitama peab järgmised dokumendid:
Taotleja poolt allkirjastatud kaaskiri
Kaaskirjas peab olema märgitud taotleja nimi, registrikood ning loetelu üleantavatest taotluse koosseisu kuuluvatest dokumentidest
Vormikohane taotlus
Vormi (korteriühistute toetamise korra lisa 3) saab linnaosavalitsusest ja internetist aadressil http://hoovidkorda.tallinn.ee.
Isikut tõendava dokumendi koopia
Taotluse esitaja peab esitama isikut tõendava dokumendi koopia ja kui taotluse esitajal puudub seadusjärgne esindusõigus, siis peab lisaks esitama tema volitusi tõendava volikirja
Korteriühistu kreditoorsete ja debitoorsete võlgnevuste nimekiri
Nimekiri peab olema taotluse esitamisele eelneva kuu seisuga
Korteriühistu üldkoosoleku protokolli koopia
Protokoll peab sisaldama korteriühistu otsust hoovi korrastamiseks vajalike tööde teostamise kohta ja kinnitust omafinantseeringu olemasolu ja suuruse kohta.
Vähemalt kolme erineva pakkuja hinna­pakkumise koopiad koos vastavate pakkumiskutsete ja tehnilise spetsifikatsiooniga
Peavad olema omavahel võrreldavad. Pakkumiskutse vormi (korteriühistute toetamise korra lisa 2) saab linnaosavalitsusest või internetist
Pakkumiste hinnavõrdlustabel
Hinnavõrdlustabeli vormi (korteriühistute toetamise korra lisa 4) saab linnaosavalitsusest või internetist. Juhul, kui väljavalitud hinnapakkumine ei ole odavaim, peab hinnavõrdlustabelis olema objektiivne põhjendus.
Krundiplaan Koos märkega korteriühistu majandamisel oleva kinnistu katastritunnuse kohta
Ehitusluba või Tallinna Linnaplaneerimise Ameti kirjalik nõusolek Kui see on vajalik ehitusseaduse mõistes
Asukohajärgse linnaosa valitsuse kirjalik nõusolek
Dokument vajalik juhul, kui ehitusluba või Tallinna Linnaplaneerimise Ameti kirjalik nõusolek ei ole vajalik
Heakorrastatava objekti kirjeldus ja fotod
Toetusega kavandatava tegevuse projekt või projektijoonis
 
Kuidas dokumente Hoovid korda taotluseks täita:

Toetuse saamiseks vajalike dokumentide kogumist on soovitav alustada pakkumiskutsete laialisaatmisest. Kui hinnapakkumised on olemas, siis tuleb neist üks välja valida.

Hinnapakkumised:

Hinnapakkumise jaoks on vaja saata pakkujale (seadmete puhul müüjale ja ehitiste puhul ehitajale) vormikohane pakkumiskutse. Taotleja juhtorgani liikmed ei tohi olla parima hinnapakkumise esitanud isiku juhtorgani liikmed või aktsionärid või osanikud.

Kui korteriühistu on otsustanud, millistele tingimustele tulevane objekt peab vastama, siis tuleb need tingimused pakkumiskutse lisasse ehk tehnilisse spetsifikatsiooni kirja panna ja pakkujatele saata. Tehniline spetsifikatsioon tuleb koostada selliselt, et kõigile pakkumiskutse saanud hankijatele oleks loodud võrdsed võimalused ning neil oleks võimalus ka sisuliselt vastata.

Hinnapakkumised peavad olema võrreldavad.

Hinnapakkumise saamine võib võtta mõnest päevast mõne nädalani. Soovitav on üle kontrollida, kas hinnapakkumine vastab kõikidele pakkumiskutses esitatud nõudmistele.

Vaja on väljastada vähemalt kolm pakkumiskutset ja tagasi saadakolme erineva pakkuja hinnapakkumised.

Kui hinnapakkumised on kätte saadud, siis tuleb kanda vähemalt kolme hinnapakkumise andmed hinnapakkumiste võrdlustabelisse (hinnavõrdlustabeli vorm on esitatud lisas 4). Pakkumistest tuleb valida sobivaim, mis ei pea olema sugugi kõige odavam, kuid oma valikut tuleb objektiivselt ja veenvalt põhjendada, sest väljavalitud pakkumine ei tohi olla teistega võrreldes põhjendamatult kõrge. Koopiad objekti hinnapakkumistest (millest üks on väljavalitud hinnapakkumine) ja hinnapakkumistele vastavatest pakkumiskutsetest tuleb esitada taotluse koosseisus linnaosavalitsusele, originaalid peavad olema korteriühistus, kus neid saab vajadusel kontrollida.

 
"Hoovid korda" taotluse esitamine:

Toetuse saamiseks vajalik allkirjastatud taotlus koos taotluse koosseisus olevate dokumentidega tuleb esitada asukohajärgsesse linnaosavalitsusse kahes eksemplaris (originaal ja koopia).

Enne dokumentide esitamist tuleb üle kontrollida, et kõigil dokumentidel oleksidõiged kuupäevad ja allkirjad ning et dokumendid oleksid esitamise hetkel kehtivadning projekti nimetus on kõikides nõutavates dokumentides sama.

Kõigil esitatud dokumentidel peavad olema kirjas korteriühistu õiged registreerimis­numbrid, esindajate andmed jm. Samuti tuleb jälgida, et samad numbrid ühtiksid taotluses ja hinnapakkumistes kirjas olevate numbritega.

Linnaosavalitsus teatab toetuse taotluste esitamise tähtaja ning infotelefoni taotluse ettevalmistamise nõustamiseks linnaosa koduleheküljel, ajalehes või muudes ametlikes väljaannetes.

Taotlusdokumentide esitajal tuleb kaasa võtta isikutunnistus või muu isikut tõendav dokument. Juhul, kui dokumendid toob linnaosavalitsusse taotleja esindaja, tuleb tal koos isikut tõendava dokumendiga esitada ka volikiri. Ka siis, kui korteriühistu esindaja ei ole kantud registrikaardile, tuleb tal esitada volikiri.

Taotluse kättesaamisel kontrollitakse taotluse esitamisel nõutavate dokumentide olemasolu ning taotlejale tagastatakse registreerimismärkega koopia tema kaaskirjast.

Kulutuste tegemist võib alustada alles pärast taotluse esitamist, kuid arvestamapeab sellega, et enne heakskiitva otsuse saamist teeb korteriühistu kulutused omal vastutusel.

 
"Hoovid korda" taotluse läbivaatamine:
 
"Hoovid korda" toetuse taotluse läbivaatamine ja otsuse tegemine võib kesta kuni 40 tööpäeva, arvates taotluse esitamise tähtaja möödumisest.
Linnaosavanema haldusaktiga moodustatud hindamiskomisjon koostab nõuetele vastavate taotluste paremusjärjestuse ja vormikohase ettepaneku, mille linnaosavanem kinnitab oma haldusaktiga. Linnaosavanem edastab kinnitatud paremusjärjestuse Tallinna Kommunaalametile, kes korraldab taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse koopia saatmise, arvestades taotluste paremusjärjestust ja rahaliste vahendite olemasolu.
 
 

"Hoovid korda" taotluse läbivaatamine ja hindamine linnaosavalitsuses:

Taotluste ja taotlejate nõuetele vastavust kontrollitakse linnaosavalitsuses vastava 3-5 liikmelise hindamiskomisjoni poolt. Esmalt kontrollitakse, kas taotleja poolt esitatud andmed on tõesed. Kui taotluses või muudes esitatud dokumentides on ilmseid ebatäpsusi, saadetakse järelepärimine kas asjaomasele asutusele või taotlejale ning määratakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks.
Linnaosavalitsuse hindamiskomisjoni iga komisjoniliige hindab iga vastavaks tunnistatud taotlust individuaalselt ja maksimaalselt on võimalik saada igalt komisjoniliikmelt kuni 100 hindepunkti. Kõik saadud punktid liidetakse kokku ning saadud summade alusel moodustatakse paremusjärjestus. Võrdse hindepunktide summa saanud taotluste koht paremusjärjestuses otsustatakse komisjoni liikmete hääletuse tulemuste alusel. Komisjoni otsus võetakse vastu poolthäälteenamusega.

Hindamiskomisjoni koosoleku tulemuste põhjal koostatakse vormikohane komisjoni ettepanek linnaosavanemale kinnitamiseks. Pärast seda kui linnaosavanem on komisjoni ettepaneku kinnitanud oma haldusaktiga, edastatakse komisjoni ettepanek koos hindamislehtedega ja hinnavõrdlustabeliga Tallinna Kommunaalametile.

 Tööde teostamine:

"Hoovid korda" toetuse positiivse otsuse korral sõlmib korteriühistu vajadusel kahe- või kolmepoolse lepingu töövõtja ja linnaosavalitsuse vahel tööde teostamiseks.
 Tööde teostamisega ei tohi alustada ja kulutuste tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem, kui taotluse esitamisele vahetult järgneval päeval. Taotluse esitamisega ei ole veel garanteeritud toetuse saamine, seega on kuni kinnituskirja saamiseni kulutuste tegemine omavastutusel.
.
Kulutusi tõendavad dokumendid:

Kulutuste tegemist tõendavad dokumendid, mille taotleja esitab toetuse väljamaksmiseks, on järgmised:
 1. Hankija väljastatud arve või arve-saatelehe koopia
 Arvel peavad olema järgmised Käibemaksuseaduses ja Raamatupidamise seaduses nõutavad rekvisiidid:
 müüja nimi, aadress ja registreerimisnumber või isikukood ning käibemaksukohustuslasena registreerimise number;
 arve number ja väljastamise kuupäev;
 ostja nimi ja aadress;
 kauba või teenuse nimetus, kogus, hind ning kaupade ja teenuste kogumaksumus ilma käibemaksuta ja koos käibemaksuga käibemaksumäärade lõikes;
 kauba või teenuse maksustatav väärtus, juhul kui see on erinev eelmises punktis nimetatud hinnast;
 käibemaksusumma käibemaksumäärade lõikes;
 kauba väljastamise või teenuse osutamise kuupäev, juhul kui see erineb arve väljastamise kuupäevast;
 arve väljastaja allkiri.
 Arve-saatelehe või arve koopial näidatud tehingu sisu peab vastama arve väljastanud isiku hinnapakkumisele.
 Kontrollida kindlasti rekvisiitide olemasolu!
 2. Maksekorralduse koopia, mis kinnitab arve või arve-saatelehe eest tasumist. Maksekorralduse selgituse lahtrisse märgi tasutava arve või arve-saatelehe number ja hankija poolt arve väljastamise kuupäev. Korteriühistul peab olema makstud vähemalt omafinantseeringu ulatuses (maksmata võib olla üksnes saadava toetussumma ulatuses)
 3. Kui objektiks on ehitis, siis selle isiku, kellelt taotleja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud osutatud teenuse või tehtud töö või müüdud kauba üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi koopia.
4. Kolm uut objekti pakkumiskutset koos neile vastavate hinnapakkumistega, kui ükski taotluses hinnapakkumise esitanud juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja töid ei teostanud ja taotleja valis uue tööde teostaja ning selgitus uue töövõtja valimise kohta
5. Heakorrastatud objekti fotod
.
Teostatud töö kontrollimine:

Enne toetuse väljamaksmist kontrollitakse objekti vastavust taotlusele kohapeal ning seda, kas on tegemist toetuse kasutamisega selleks, mille jaoks seda küsiti. Kontrollimine viiakse läbi pärast seda, kui korrektsed kulutusi tõendavad dokumendid on linnaosavalitsusse esitatud.
Linnaosavalitsuse järelevalve teostaja kontrollib kulutusi tõendavate dokumentide õigsust ning koostab järelevalvetoimingu tulemuste kohta kontrollakti, mille allkirjastavad järelevalve teostaja ja taotleja. Järelevalve teostajal on õigus teha toetuse saajale järelevalve käigus avastatud puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutus.
Kommunaalamet kontrollib enne toetuse väljamaksmist toetuse saaja esitatud taotluses kavandatud tegevuste eest täielikku või osadena tasumist tõendavat kuludeklaratsiooni ja sellele lisatud dokumente.
 

Toetuse väljamaksmine:

Kui teostatud töö kontrolli tulemus on positiivne, maksab Tallinna Kommunaalamet toetuse korteriühistule välja linnaosavalitsuse poolt kinnitatud kuludeklaratsiooni, töövõtja arve ja akti alusel.

Nõuetekohaste kulutuste teostamist tõendavate dokumentide esitamisest kuni väljamakse tegemiseni võib minna aega kuni 1 ku

Pärast väljamakse tegemist taotluste toimikud arhiveeritakse ja säilitatakse linnaosavalitsuses vähemalt 7 aastat. Ttoetuse saaja peab säilitama toetuse taotlemise ja projekti teostamisega seotud dokumente 7 aastat.